Polityka prywatności

Polityka prywatności

(1) Administrator. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez SCALEUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wał Zawadowski 93/2, 02-296 Warszawa; wpisaną do KRS pod nr 147437; NIP: 5213230608; z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN; “Administrator”) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), oraz innymi znajdującymi zastosowanie przepisami dotyczącymi ochrony prywatności i danych. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych a jako Podmiot Danych możesz kontaktować się z Administratorem we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych i wykonywaniem Twoich praw z RODO lub innych mających zastosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony prywatności i danych (łącznie „Prawa Ochrony Danych”) na następujący adres mailowy: info@scaleup.center („Punkt Kontaktowy”).

(2). Przetwarzanie. Przetwarzanie danych przez Administratora może obejmować Twoje imię i nazwisko, adres mailowy oraz inne informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (odpowiednio: „Podmiot Danych” i „Dane Osobowe”), które postanowisz ujawnić, przekazać lub w inny sposób dobrowolnie i w pełni świadomie udostępnić Administratorowi. Co do zasady, Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o zgodę, na podstawie umownej lub innej prawnie uzasadnionej podstawie. W przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona przez Ciebie zgoda, Administrator upewni się, że Twoja zgoda na przetwarzanie zostanie wyrażona w odniesieniu do określonej sytuacji dobrowolnie, świadomie i jednoznacznie a prośba o wyrażenie zgody będzie mieć zrozumiałą i łatwo dostępną formę, a także będzie sformułowana jasnym i prostym językiem.  Przed wyrażeniem przez Ciebie zgody Administrator poinformuje o przysługującym Ci prawie odwołania wyrażonej zgody w każdej chwili i niniejszym to czyni.  Bez względu na powyższe odwołanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania dokonywanego w oparciu o udzieloną zgodę do czasu jej odwołania. W przypadku gdy podstawą przetwarzania jest umowa, Administrator będzie przetwarzać Twoje Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, której jesteś stroną lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem Umowy.

(3) Uzasadnione interesy. O ile i do czasu kiedy Twój interes lub prawa i wolności podstawowe nie będą nadrzędne w stosunku do prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią, Administrator może przetwarzać Twoje Dane Osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, w celu zapobiegania oszustwom i nadużyciom a także zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

(4) Odbiorcy. Na potrzeby prowadzenia swojej działalności, która m.in. polega na przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, Administrator może posługiwać się zewnętrznymi usługodawcami i ich zasobami. W związku z powyższym, Twoje Dane Osobowe mogą zostać ujawnione a co za tym idzie przetwarzane przez (osoby lub podmioty będące właścicielami lub prowadzące działalność pod następującą firmą, nazwą handlową lub znakiem towarowym) MICROSOFT — tak długo jak będzie świadczyć usługę hostingu poczty elektronicznej na rzecz Administratora; ZENBOX — tak długo jak będzie świadczyć na jego rzecz usługę hostingu witryny elektronicznej; HUBSPOT — tak długo jak będzie świadczyć na jego rzecz usługę systemu CRM; GOOGLE — tak długo jak będą zapewniać mu narzędzia analityczne; GOOGLE, FACEBOOK i LINKEDIN — tak długo jak będą zapewniać mu usługi w zakresie remarketingu. Podani powyżej odbiorcy stanowią przykładowe kategorie osób, władz, agencji lub organów, którym Administrator może ujawnić Twoje Dane Osobowe.

(5). Prawa. Z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w Przepisach dotyczących ochrony danych, możesz żądać od Administratora dostępu do Twoich Danych Osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przesłania [ang. porting], ograniczenia ich przetwarzania a także wyrazić sprzeciw wobec ich przetwarzania przez Administratora, w tym w szczególności za pośrednictwem Punktu Kontaktowego. Administrator przekaże Ci informacje na temat działań podjętych na Twoje żądanie bezzwłocznie a w żadnym wypadku nie później niż w terminie jednego miesiąca od otrzymania Twojego wniosku, przy czym wskazany powyżej okres może w razie konieczności zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na złożoność i liczbę wniosków. Jeśli przekazałeś swoje żądanie elektronicznie, informacje w miarę możliwości także zostaną przekazane elektronicznie, o ile nie zażądasz innej formy. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

(6). Pozostałe postanowienia. Podstawy prawne przetwarzania i wykonywania Twoich praw określają okres przechowywania Twoich danych osobowych. Na przykład, Administrator przestanie przetwarzać Twoje Dane Osobowe jeżeli odwołasz zgodę na przetwarzanie lub z chwilą pełnego wykonania umowy, której jesteś stroną. Zasadniczo podanie Danych Osobowych jest dobrowolne; Administrator nie będzie angażował się w zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie danych, wywołujące skutki prawne dotyczące Ciebie lub mające podobne istotne konsekwencje dla Ciebie.

(7). Pliki typu „cookie”. Administrator prowadzi witrynę internetową Scaleup (https://scaleup.center/; „Witryna”) i w ramach Witryny może wykorzystywać pewne dane informatyczne (w szczególności pliki tekstowe), które są przechowywane na Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym albo też są z nich dostępne, i które zawierają nazwę strony internetowej, z której zostały pobrane, czas ich przechowywania na komputerze lub urządzeniu przenośnym oraz unikalny identyfikator („Pliki cookie”). Pliki cookie są używane w celu dostosowania treści Witryny Internetowej do Twoich preferencji, a także optymalizacji korzystania z Witryny Internetowej i poprawy jakości usług dla użytkownika. Pliki cookie umożliwiają: (i) identyfikację Twojego komputera lub urządzenia przenośnego w celu wyświetlania stron internetowych dopasowanych do Twoich potrzeb, (ii) kompilację raportów, które ułatwiają zrozumienie sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z Witryny Internetowej, co pomaga Administratorowi ulepszać Witrynę Internetową, jej strukturę i treść, (iii) utrzymanie Twojej sesji (kiedy jesteś zalogowany/a), dzięki czemu nie musisz ponownie wprowadzać swojego loginu i hasła na każdej stronie internetowej. Administrator używa: (i) ściśle niezbędnych/istotnych Plików cookie, które umożliwiają Ci korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem Witryny Internetowej, np. pliki autoryzacyjne cookie są używane dla funkcjonalności wymagających autoryzacji na Witrynie Internetowej; (ii) Pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania na Witrynie Internetowej; (iii) Pliki cookie „wydajnościowe”, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania przez odwiedzających naszej Witryny Internetowej; (iv) Pliki cookie „funkcjonalne”, które „zapamiętują” Twoje ustawienia i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka, regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu witryny internetowej, itp.; oraz (v) Pliki cookie „reklamowe”, umożliwiające dopasowanie treści reklamowych do Twoich zainteresowań. Możesz zmienić ustawienia Plików cookie w dowolnym momencie; szczegółowe informacje na temat sposobu postępowania z Plikami cookie są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Administrator niniejszym informuje, że ograniczenie korzystania z Plików cookie może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Witryny Internetowej. Pliki cookie umieszczone w Twoim komputerze lub urządzeniu przenośnym mogą być także wykorzystane przez reklamodawców i partnerów Administratora.