Regulamin wydarzeń Scaleup

 

I. Postanowienia ogólne

1. Wydarzenia Scaleup takie jak płatne warsztaty, programy zmiany, szkolenia i spotkania, zwane w dalszej części regulaminu Wydarzeniami, organizowane są cyklicznie przez cały rok.

2. Organizatorem Wydarzeń jest spółka Scaleup Sp. z o.o. z siedzibą w 02-986 Warszawa, ul. Wał Zawadowski 93/2, NIP 521-323-06-08, REGON: 015312216, KRS: 0000147437 zwana dalej Organizatorem.

3. Wydarzenia są organizowane pod marką Scaleup

4. Wydarzenia są realizowane wirtualnie, na platformach videokonferencyjnych, lub w lokalizacjach fizycznych.

 

II. Zasady uczestnictwa


1. Program Wydarzeń znajduje się na stronie internetowej https://scaleup.center. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu. O zmianach Organizator poinformuje na stronie internetowej oraz drogą mailową (w przypadku zarejestrowanych Uczestników).

2. W Wydarzeniu mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na indywidualnej stronie rejestracji danego Wydarzenia, udostępnionej przez Organizatora w programie Wydarzeń.

3. Zarejestrowanie uczestnictwa w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu obejmuje udział w Wydarzeniu.

5. Uczestnicy Wydarzenia we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Wydarzenia oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.

6. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na indywidualnej stronie rejestracji danego Wydarzenia.

7. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną oraz wpłacenie pełnej kwoty za uczestnictwo za pośrednictwem płatności internetowych w momencie zgłoszenia na dane Wydarzenie.

8. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.


III. Odwołania wydarzeń, rezygnacje z udziału i zwroty kosztów

1. W przypadku odwołania Wydarzenia z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo zwrotu 100% kosztów uczestnictwa.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych oraz w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba Uczestników. W takiej sytuacji Uczestnicy, którzy dokonali już wpłaty, mogą otrzymać zwrot wpłaty, lub mają możliwość przeniesienia wpłaty na inny termin tego samego Wydarzenia.

3. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu wysyłając Organizatorowi wiadomość pocztą elektroniczną na adres info@scaleup.center z tego samego adresu e-mail, z którego było dokonane zgłoszenie na Wydarzenie. Ponadto rezygnacja musi zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę i termin Wydarzenia, z którego Uczestnik

4. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Uczestnikowi przysługuje zwrot 100% kosztów uczestnictwa.

5. W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu później niż na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa. Z uwagi na fakt, że Wydarzenia mają charakter kulturalno-edukacyjny, na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy o ochronie praw konsumentów wyłączone jest prawo Uczestnika do odstąpienia od umowy zawartej drogą elektroniczną. Prosimy o przemyślane zgłoszenia na nasze Wydarzenia.

6. Nieobecność na Wydarzeniu Uczestnika lub osoby, którą Uczestnik wyznaczył do udziału w Wydarzeniu rozumie się jako rezygnację, do której stosuje się postanowienia ust. 5.


IV. Reklamacje


1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące zrealizowanych Wydarzeń lub samego procesu zakupowego.

2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Organizatora, tj. info@scaleup.center

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Uczestnika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Organizator wezwie Uczestnika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

4. Organizator ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.


V. Bezpieczeństwo

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.

2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.


VI. Inne kwestie

1. Wszelkie materiały udostępniane oraz prezentowane Uczestnikom podczas Wydarzenia są chronione prawem autorskim, stanowią własność intelektualną ich twórców i są objęte ochroną prawną. Są udostępniane wyłącznie do użytku prywatnego i nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane lub powielane bez pisemnej zgody ich właścicieli.

2. Wydarzenie będzie filmowane i fotografowane przez Organizatora dla potrzeb własnych. Za zgodą Uczestnika udzieloną pisemnie lub elektronicznie Organizator może wykorzystywać wizerunek Uczestnika do działań związanych z promocją wydarzeń w sieci Internet.

3. Podczas Wydarzenia nie ma możliwości, bez pisemnej zgody prowadzącego, nagrania oraz innych form rejestracji Wydarzenia.

4. Zgłaszając się do udziału w Wydarzeniu Uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji Wydarzenia oraz dla celów informowania o kolejnych Wydarzeniach i publikacjach Organizatora na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami).

5. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny i nie zastępują one psychoterapii ani leczenia medycznego.

6. W zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa na to zezwalają, odpowiedzialność Organizatora z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania usługi lub deliktu związanego ze świadczeniem usługi względem Uczestnika jest ograniczona do wysokości kwoty stu złotych. W żadnym wypadku Organizator nie będzie odpowiadać za szkodę Uczestnika w postaci utraconych korzyści.

7. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.