Wsparcie indywidualne

Jak pracuję

W trakcie pracy indywidualnej wspieram ludzi w poszerzaniu świadomości i badaniu różnych wymiarów relacyjności po to, by mogli działać mądrze, w kontakcie ze sobą i z otoczeniem.

W ramach wsparcia indywidualnego prowadzę sesje o długości 50, 60 i 90 minut wychodzące od tematów, celów, wyzwań lub zjawisk ważnych dla danej osoby.

Moich klientów indywidualnych wspieram zarówno w procesach coachingowych i superwizyjnych trwających od kilku do ok. 20 sesji, jak i w trakcie wielomiesięcznej lub nawet kilkuletniej pracy terapeutycznej.

Na sesje zapraszam klientów do mojego gabinetu na Dolnym Mokotowie lub na cieszące się coraz większą popularnością sesje spacerowe w warszawskich Łazienkach Królewskich.

W oparciu o moją autorską metodykę pracy w sesjach spacerowych, w naturze pomagam moim klientom szybciej uspokajać myśli i emocje, zwiększać świadomość odczuć cielesnych, stymulować głos intuicji oraz doświadczalnie i w ruchu odkrywać to, co z różnych powodów jest niewidoczne dla umysłu.

W dodatku do sesji gabinetowych i spacerowych realizuję wsparcie indywidualne również online na platformie Zoom lub Teams oraz w siedzibie klienta w Warszawie. Prowadzę sesje zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

Jak wygląda sesja ze mną

W trakcie sesji indywidualnych niezależnie od formy wsparcia pracuję w oparciu o cykl samoregulacji F. Perlsa i J. Zinkera oraz o bliską mi gestaltową teorię self. Teoria ta zakłada, że Ja człowieka nie jest sztywną, z góry określoną konstrukcją, ale ciągłym procesem, w trakcie którego będąc w kontakcie ze sobą i otoczeniem możemy „stawać się” i rozwijać w każdym momencie życia.

W trakcie sesji:

TWORZĘ BEZPIECZNĄ PRZESTRZEŃ

 • Tworzę przestrzeń wolną od ocen, na moich sesjach klienci mogą być sobą,
 • Głęboko słucham, zauważam, pytam, odzwierciedlam, dzielę się obserwacjami,
 • Zachęcam klientów do odkrywania swoich fenomenów zamiast samooceny.

UWRAŻLIWIAM I WSPIERAM POGŁĘBIANIE KONTAKTU ZE SOBĄ

 • Zachęcam do wyostrzania zmysłów, np. po to, żeby odróżniać fakty od myśli,
 • Udrażniam kontakt z sercem, emocjami i ciałem, które mówią o faktycznych potrzebach,
 • Pomagam rozwijać uważność na siebie i innych ludzi.

POMAGAM POSZERZAĆ ŚWIADOMOŚĆ

 • Wspieram klientów w odróżnianiu zachcianek i iluzji umysłu od rzeczywistych potrzeb,
 • Zachęcam do głębszego doświadczania zjawisk lub tematów a nie tylko ich omawiania,
 • Pomagam zauważać głębsze tematy lub źródła wyzwań sygnalizowanych przez objawy,
 • Wzmacniam poczucie sprawczości, odpowiedzialności oraz wyboru,
 • Pomagam poszerzać świadomość różnych możliwości i opcji postaw oraz zachowań,
 • Wspieram w świadomym i dojrzałym wyborze swoich postaw wobec ludzi i sytuacji,
 • Proponuję do wypróbowania nowe sposoby komunikacji,

POMAGAM ODKRYWAĆ WEWNĘTRZNĄ MOBILIZACJĘ DO DZIAŁANIA

 • Pomagam zauważać, przy czym jest naturalny ruch ciała, mobilizacja i żywotność klienta,
 • Uczę odróżniać działania z przymusu od tych zasilonych żywotną energią człowieka,
 • Szanuję opór klienta i zaciekawiam się nim, zachęcam do jego badania,

WSPIERAM SKUTECZNE DZIAŁANIE W KONTAKCIE

 • Wspieram w wyrażaniu potrzeb i stawianiu zdrowych granic w relacjach,
 • Proponuję eksperymenty pozwalające doświadczać fenomenów relacyjnych poza słowami,
 • Zapraszam do wypróbowywania ze mną lub na mnie nowych postaw i zachowań,
 • Zachęcam do przeżywania w kontakcie, co było stłumione lub wyparte,
 • Pomagam przełożyć nowe uświadomienia i wybory na konkretne działania,
 • Wspieram w określaniu zdrowych i realistycznych kryteriów powodzenia działań,
 • Pomagam zauważyć nawykowe schematy zachowań.

ZACHĘCAM DO ODPOCZYNKU I REFLEKSJI PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁANIA

 • Omawiam z klientami osobiste, relacyjne i organizacyjne rezultaty ich działań,
 • Stymuluję głęboką autorefleksję,
 • Zachęcam klientów do odpoczynku, regeneracji i doceniania siebie.

WSPIERAM ROZWÓJ OSOBOWOŚCI (TOŻSAMOŚCI)

 • Pomagam aktualizować swój obraz siebie klienta w oparciu o dokonane działania,
 • Wspieram klientów w określaniu ich własnych stylów działania i kryteriów sukcesu,
 • Zachęcam klientów do zauważania nowych możliwości, jakie otwiera zdrowe działanie.

Executive coaching

Jestem jednym z 16 profesjonalnych coachów w Polsce akredytowanych przez EMCC na poziomie Senior Practitioner.

W trakcie procesów executive coachingu wspieram moich klientów w świadomym, skutecznym i zdrowym odpowiadaniu na różne wyzwania przywódcze lub organizacyjne oraz w osiąganiu ich celów zawodowych.

W trakcie naszej współpracy zachęcam moich klientów do spoglądania z różnych perspektyw na ich relacje, sytuacje, cele lub wyzwania oraz do ciekawienia się swoimi myślami, emocjami, postawami i reakcjami.

Równocześnie na płaszczyźnie biznesowej dzielę się z klientami moim ponad 16-letnim doświadczeniem biznesowym oraz odnoszę ich sytuacje i wyzwania do zestawu ponad 100 uznanych teorii, metodyk oraz procesów opisujących najlepsze praktyki przywódcze, change management’owe i organizacyjne.

W oparciu o poszerzoną w ten sposób świadomość moich klientów wspieram ich w świadomym wybieraniu swoich postaw, wypracowywaniu swoich indywidualnych rozwiązań i przekładaniu ich na konkretne, skuteczne działania.

Dzięki pracy ze mną liderzy podejmują lepsze, długofalowe decyzje, wypracowują nieszablonowe rozwiązania złożonych problemów organizacyjnych, skuteczniej zarządzają swoimi zespołami oraz systematycznie zwiększają skalę działania w zdrowy sposób.

Pobierz PDF

Pobierz PDF przykładowe tematy klientów executive coachingu

Superwizje pracy osób zarządzających

Osoby pracujące z innymi ludźmi wspieram również w procesach superwizyjnych.

Dzięki pracy ze mną osoby zarządzające ludźmi poszerzają swoją świadomość sytuacyjną i relacyjną, zyskują zewnętrzną perspektywę bezstronnego obserwatora oraz otrzymują bieżące wsparcie w swoich działaniach zawodowych.

W trakcie tej formy pracy omawiam z klientami ich konkretne sytuacje biznesowe lub relacyjne, udzielam konsultacji na temat planowanych działań przed ich podjęciem, na prośbę klientów biorę udział w prowadzonych przez nich spotkaniach udzielając im potem profesjonalnej, rozwojowej informacji zwrotnej na temat ich zaobserwowanych zachowań.

Dzięki pracy superwizyjnej moi klienci popełniają mniej błędów relacyjnych, lepiej rozumieją na co zwracać uwagę w danej sytuacji, podnoszą jakość swoich działań oraz potrafią właściwie zadbać o siebie.

Pobierz PDF

Pobierz PDF przykładowe tematy klientów superwizji pracy osób zarządzających

Deep coaching

Moją ambicją jest wspieranie liderów niezależnie od rodzaju wyzwań, jakich doświadczają.

W tym celu w oparciu o moje kwalifikacje coachingowe i terapeutyczne stworzyłem unikatową na rynku usługę wsparcia – deep coaching.

Deep coaching to głębokie i wielowymiarowe wsparcie danej osoby w ramach kontraktu coachingowego, ale z holistyczną, terapeutyczną głębią pracy.

W tej formie pracy zajmuję się zarówno zawodowymi jak i prywatnymi tematami moich klientów. Wspieram klientów w radzeniu sobie z kryzysami lub odkrywaniu źródeł silnych, trudnych emocji i stanów takich jak lęk, ataki paniki, gniew czy poczucie bezsilności. Pomagam zrozumieć powody silnych odreagowań, zachowań autodestrukcyjnych takich jak regularne przepracowywanie się lub takich, które powodują coraz większą izolację i osamotnienie. Pomagam wychodzić krok po kroku z długotrwałych impasów lub zawracać ze ścieżki przepracowania, wyczerpania i nasilającego się wypalenia zawodowego.

W toku procesów deep coachingowych pomagam klientom zwiększać świadomość siebie oraz doświadczanych przez nich zjawisk i identyfikować głębsze/szersze tematy do ewentualnego wsparcia terapeutycznego.

Deep coaching to świetny sposób zadbania przez firmę o dobrostan psychiczny swoich pracowników w momentach, w których najbardziej potrzebują oni takiego wsparcia.

Pobierz PDF

Pobierz PDF przykładowe tematy klientów deep coachingu

Psychoterapia Gestalt

Moje kwalifikacje:

Jestem certyfikowanym psychoterapeutą Gestalt.

Ukończyłem całościowe, 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii Gestalt w Warszawie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty EAGT, świadczę profesjonalne wsparcie psychoterapeutyczne w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym.

Wsparcie terapeutyczne:

W pracy terapeutycznej spotykam się z osobami dorosłymi, które przeżywają różne wyzwania osobiste. Moich klientów wspieram w docieraniu do źródeł tych wyzwań, poszerzaniu świadomości, odkrywaniu potrzeb i zasobów oraz znajdywaniu sposobów radzenia sobie z tym, co trudne. Celem prowadzonej przeze mnie psychoterapii jest też odblokowywanie naturalnych procesów wewnętrznej integracji, zdrowienia i rozwoju moich klientów.

Relacja terapeutyczna:

Wierzę w uzdrawiającą moc życzliwego spotkania z drugim człowiekiem oraz że każdy ma zasoby do rozwoju i zmiany. Zasoby te mogą uruchamiać się w relacji terapeutycznej, do której zapraszam moich klientów. Relację terapeutyczną buduję w oparciu o szczery kontakt rozwijający się w trakcie niespiesznych wymian myśli, uczuć, odczuć i obserwacji między mną a moimi klientami. Szczególną wagę przykładam też do objawów cielesnych, ruchu i struktury ciała, pracy z ucieleśnionymi aspektami Ja oraz do tego, przy czym jest w danym momencie energia życiowa człowieka. Wychodzę tu z założenia, że bez pracy z ciałem i ruchem człowiek może wszystko wiedzieć „na głowę”, a nadal tkwić w schematach, które już mu nie służą.

W mojej pracy terapeutycznej tworzę bezpieczną, wolną od ocen przestrzeń relacyjną. W tej przestrzeni moi klienci mogą być lub stawać się sobą oraz twórczo eksperymentować z różnymi postawami, rolami i zachowaniami.

Szanuję przy tym opór moich klientów zaciekawiając się jego źródłami i traktując go jako wiadomość do wysłuchania, a nie problem do rozwiązania. Pasjonuje mnie tez spotykanie się z moimi klientami zarówno w podobieństwach jak i w różnicach. Ponadto ważne są dla mnie wewnętrzna wolność, podmiotowość oraz odpowiedzialność każdego człowieka.

Jak pracuję z moimi klientami:

Pracę terapeutyczną rozpoczynam od 2-3 konsultacji, w trakcie których omawiam z klientem powody zgłoszenia się na terapię, tematy lub problemy, którymi chce się zająć klient, oraz cele i ramy terapii.

Moim klientom spotkania konsultacyjne umożliwiają poznanie moich metod pracy oraz podjęcie decyzji, czy jestem dla nich właściwym terapeutą.

Po ustaleniu celów i zasad naszej współpracy, rozpoczynam z danym klientem właściwy proces terapeutyczny. Polega on na cotygodniowych, 50-minutowych spotkaniach w moim gabinecie na Dolnym Mokotowie, podczas sesji spacerowych w parku Łazienki Królewskie lub online na platformie Zoom. W pracy ze mną możliwe jest też płynne łączenie tych formatów spotkań.

Podczas sesji terapeutycznych rozmawiam z klientami o ich ważnych tematach oraz zjawiskach, które chcą lepiej zrozumieć lub zmienić.

Proces terapeutyczny dobiega końca, kiedy cele klienta zostaną zrealizowane lub kiedy klient przestaje potrzebować dalszego wsparcia terapeutycznego. Moi klienci rozpoznają ten moment na ogół po rosnącym poczuciu sprawczości, poczuciu oparcia w swoich zasobach, zdolności do elastycznego działania w różnych sytuacjach oraz po coraz lepszym radzeniu sobie z dotychczasowymi wyzwaniami.

Pobierz PDF

Pobierz PDF Przykładowe wyzwania osobiste, z którymi pracuję w trakcie psychoterapii